Yue Hou

Yue Hou

Assistant Professor of Political Science

Read Bio

Haohan Chen

Haohan Chen

2019-2020 CSCC Postdoctoral Fellow

Read Bio

Huan Gao

Huan Gao

2019-2020 CSCC Postdoctoral Fellow

Read Bio

Abby

Abigail Coplin

2018-2019 CSCC Postdoctoral Fellow

Read Bio

Hanzhang Liu

Hanzhang Liu

2018-2019 CSCC Postdoctoral Fellow

Read Bio

WL

Wendy Leutert

2017-2018 CSCC Postdoctoral Fellow

Read Bio

DVK

Denise van der Kamp

2017-2018 CSCC Postdoctoral Fellow

Read Bio

Junyan Jiang

2016-2017 CSCC Postdoctoral Fellow

Read Bio

Jackson Woods

2016-2017 CSCC Postdoctoral Fellow

Read Bio

Sungmin Rho

2015-2016 Postdoctoral Fellow

Read Bio

Xian Huang

2014-2015 Postdoctoral Fellow

Read Bio

John K. Yasuda

2013-2015 Postdoctoral Fellow

Read Bio

Seung-Youn

Seung-Youn Oh

2012-2013 Postdoctoral Fellow; Assistant Professor of Political Science, Bryn Mawr College

Read Bio

Xiaoying Liu

2012-2013 Postdoctoral Fellow

Read Bio